dima
  • Arròs negre

    Colaboración para el 5º número del fanzine Arròs negre sobre el verso del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés "Allò que val és la consciència de no ser res sinó s'és pobre/ Lo que vale es la consciencia de no ser nada si no se es pueblo".